Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III – 2023 : “VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở QUẦN CHÚNG LÀ HỌC SINH”

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III – 2023 : “VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở QUẦN CHÚNG LÀ HỌC SINH”

            Sáng 05/9/2023, ngay sau khi tổ chức thành công Lễ Khai giảng năm học mới – năm học 2023 – 2024, Chi bộ trường THPT Lê Thị Pha đã tiến hành họp Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Vai trò trách nhiệm của Đảng viên trong phát triển Đảng viên ở quần chúng là học sinh

             Chuyên đề do đồng chí Dương Thị Thanh Tình – Đảng viên thuộc tổ Toán – Tin trình bày.

            “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết của Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”. (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7. Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2000, tr. 235-236)”

            Trong trường học, công tác phát triển đảng viên mới cũng là một nhiệm vụ quan trọng được Đảng ta quan tâm. Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học” đã yêu cầu cần: “Tích cực tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, nhất là ở cơ sở hiện còn ít”.

           Như vậy, có thể nói, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng. Trong trường học, với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển toàn diện học sinh, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước vừa “hồng”, vừa “chuyên” thì công tác phát triển đảng trong học sinh là rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác phát triển Đảng trong học sinh ở nhiều trường THPT còn hạn chế. Nguyên nhân có thể kể đến: do đặc điểm lứa tuổi, đa số học sinh chưa xác định rõ nghề nghiệp tương lai nên phần nào ảnh hưởng đến việc xác lập mục tiêu phấn đấu kết nạp đảng của các em, do cấp ủy nhà trường mới chỉ quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh, nên trong nhiều năm trường THPT Lê Thị Pha không phát triển được đảng viên học sinh nào, tâm lý học sinh không thích vào Đảng, công tác tạo nguồn chưa tốt,…

             Để tháo gỡ những khó khăn nêu trên, Đồng chí Dương Thị Thanh Tình đã đưa ra một số giải pháp:

            Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng về phát triển đội ngũ đảng viên trong đó nhấn mạnh nội dung phát triển đảng đối với học sinh trong Đảng bộ của nhà trường. Hình thức tuyên truyền: Thông qua Webside của nhà trường Địa chỉ Webside được công khai tới toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Thông qua các cuộc họp của chi bộ, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, cha mẹ học sinh…Nội dung tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, ngắn gọn và được thực hiện ngay từ đầu năm học nhằm thúc đẩy quá trình phấn đấu của học sinh.

Thứ hai, làm tốt công tác theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng: Khi đã có nguồn, cần phải chú ý theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng.

           Thứ ba, quan tâm công tác hoàn chỉnh hồ sơ học lớp cảm tình Đảng và kết nạp Đảng.

          Sau phần trình bày của Đồng chí Dương thị Thanh Tình, Đồng chí Nguyễn Đức Tín – Bí thư Chi bộ một lần nữa khẳng định: “Đối với chi bộ, đây là nhiệm vụ khóa, mới và cần phải được đầu tư lâu dài. Trong quá trình thực hiện cầ đúc kết và hoàn thiện dần để việc phát triển Đảng viên trong học sinh có thể thường xuyên, đảm bảo được các yêu cầu của Điều lệ đảng và thực hiện được tốt chủ trương của Đảng trong công tác xây dựng Đảng. Không vì chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Đảng viên trong chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét, học hỏi các đơn vị bạn, áp dụng có hiệu quả phù hợp với tình hình và đặc điểm Nhà trường”.

                                                                                                                                                                                                                                                           —Phạm Quang Chung—

About PHẠM QUANG CHUNG

Bạn đã đọc chưa?

Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2023

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 Chiều ngày …

Trả lời